1. نوشته هایی با برچسب جریان های “فتنه” و”انحرافی”
افسانه دکتر احمدی نژاد!

برای ساخت سریال افسانه دکتر احمدی نژاد که حدود 80قسمت نیز باید داشته باشد ،باید به دوران 8ساله ریاست جمهوری ایشان توجه خاصی شود تا فرآیند تبدیل یک رئیس جمهور محبوب ومردمی به یک رئیس جمهور منزوی وفاقد پشتیبانی مردمی را بتوان به خوبی به تصویر کشید.

هاست" title="تبلیغات">تبلیغات
هاست" title="تبلیغات">تبلیغات
تبلیغات