بایگانی‌های انتخابات شورای اسلامی شهر وروستا | اقلیم زاگرس
  • ضرورت افزایش دوره ریاست جمهوری در ایران!
  • Langgritsa 2 با توجه به اینکه ۴سال برای یک دوره ریاست جمهوری در ایران ،زمانی کوتاه به نظر می آید بهتر است تا با فزایش دوره ریاست جمهوری به حداقل ۶سال ، علاوه برکاهش هزینه های فراوان انتخابات وتبعات بعد از آن ،زمان کافی به رئیس جمهور انتخاب شده برای ارایه واجرای برنامه های مورد […]
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب