1. نوشته هایی با برچسب انتخابات شورای اسلامی شهر وروستا
ضرورت افزایش دوره ریاست جمهوری در ایران!

با توجه به اینکه 4سال برای یک دوره ریاست جمهوری در ایران ،زمانی کوتاه به نظر می آید بهتر است تا با فزایش دوره ریاست جمهوری به حداقل 6سال ، علاوه برکاهش هزینه های فراوان انتخابات وتبعات بعد از آن ،زمان کافی به رئیس جمهور انتخاب شده برای ارایه واجرای برنامه های مورد نظرش در […]

هاست" title="تبلیغات">تبلیغات
هاست" title="تبلیغات">تبلیغات
تبلیغات