اقلیم زاگرس به نقل از خبرآوران:  احمد خورشیدی آزاد از فعالیت سیاسی و اجتماعی گچساران طی مطلبی به مقایسه بهرام تاجگردون نماینده اسبق گچساران با اکبر گنجی از اصلاح طلبان افراطی پرداخته اند. 

سردار احمد خورشیدی گفته شکل کار اکبر گنجی و بهرام تاج‌گردون مثل هم بود هر دو اصلاح‌طلب افراطی بودند Black skirt download.

وقتی به اینکه اکبر گنجی اصلاح طلب تیر امروز فکر می کنم که‌ دراوائل انقلاب آنقدر تند بود که به پیشانی بی حجاب ها پونز می چسباند و به همین دلیل به “اکبر پونز ” در تهران معروف شد،  یاد بهرام تاجگردون می افتم که وقتی اوائل انقلاب مدیرکل آموزش و پرورش استان شده بود بعضی ها را به خاطر نداشتن ریش اخراج می کرد و ایشان هم بعدش اصلاح طلب افراطی شد ، یعنی شکل کار ” اکبر پونز” و  “بهرام ریش” مثل هم بود Windows 8 iso download.