تاریخ: ۱۶:۲۱ :: ۱۳۹۱/۰۵/۱۳
ضرورت افزایش دوره ریاست جمهوری در ایران!

با توجه به اینکه 4سال برای یک دوره ریاست جمهوری در ایران ،زمانی کوتاه به نظر می آید بهتر است تا با فزایش دوره ریاست جمهوری به حداقل 6سال ، علاوه برکاهش هزینه های فراوان انتخابات وتبعات بعد از آن ،زمان کافی به رئیس جمهور انتخاب شده برای ارایه واجرای برنامه های مورد نظرش در […]

با توجه به اینکه 4سال برای یک دوره ریاست جمهوری در ایران ،زمانی کوتاه به نظر می آید بهتر است تا با فزایش دوره ریاست جمهوری به حداقل 6سال ، علاوه برکاهش هزینه های فراوان انتخابات وتبعات بعد از آن ،زمان کافی به رئیس جمهور انتخاب شده برای ارایه واجرای برنامه های مورد نظرش در یک فرصت زمانی مناسب 6ساله داده شود 

در 33سالی که از انقلاب اسلامی ایران می گذرد حدود 30 انتخابات سراسری وعمومی با عناوین ودر زمینه های مختلف مانند: انتخابات ریاست جمهوری(10دوره)،انتخابات مجلس شورای اسلامی (9دوره)،انتخابات مجلس خبرگان رهبری(4دوره)،انتخابات شورای اسلامی شهر وروستا(3دوره)، همه پرسی قانون اساسی وبازنگری آن(2دوره)،انتخابات خبرگان قانون اساسی(1 دوره) و همه پرسی تعیین نوع حکومت(جمهوری اسلامی)،برگزارشده والبته هرکدام درزمان اجرا ویا بعداز آن دارای تبعات ،رازهای نهفته ونگفته های بسیاری بوده اند.
برگزاری 30انتخابات بزرگ وپرشور توسط یک حکومت تازه تأسیس را شاید بتوان از نگاه دموکراسی وآزادی اندیشه ،برگ زرینی در سابقه انقلاب دانست که طی این انتخابات ها ،ایرانیان از گروه ها،اقوام ونژادها ،ادیان ومذاهب مختلف در این همه پرسی ها شرکت و براساس نظر وخواست خویش به رأی دادن اقدام نموده و هرشخص یا وضعیت مورد علاقه خود را انتخاب کرده اند.
اما آنچه طی سال های اخیر و1سال مانده به انتخابات های ایران رخ می دهد،تلاش برای تغییر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی،ریاست جمهوری و… بوده که این تغییرات تبدیل به معضلی برای کارشناسان،دولت ومجلس شده است.
چرا یک قانون واحد و جامع برای انتخابات در ایران تدوین نشده ونمی شود؟
چرا درست 1سال قبل از برگزاری انتخابات باید به فکر تغییر قانون انتخابات پیش رو، بیافتند؟
آیا نتخابات باید براساس منافع گروه سیاسی حاکم ،برگزار شود؟
اینکه بعد از گذشت 33سال از حکومت اسلامی ایران،هنوز نتوانسته ایم یک قانون جامع وثابت در مورد انتخابات در ایران داشته باشیم وبراساس آن به برگزاری انتخابات بپردازیم را می توان از نقص های عمده نظام سیاسی واداری کشور دانست.مباحث ونزاع های پیرامون شرایط وچگونگی برگزاری انتخابات آنهم درست 1سال قبل از برگزاری هر انتخاباتی در ایران ،موجب تمسخر نظام وایجاد مضحکه ای برای ریشخند انقلاب گردیده است،این نبود قانون ثابت وجامع انتخاباتی از دیگر سو موجب دخالت گروه های سیاسی قدرتمند در هر دوره مجلس برای تغییر قانون بر اساس منافع ومصلحت های سیاسی جناح آنان شده است!
نمایندگان مجلس دوره هشتم در سال پایانی فعالیت خود و درست چند ماه مانده به انتخابات دوره نهم مجلس ،اقدام به تغییر قانون انتخابات مجلس وتغییر شرایط کاندیداهای این انتخابات کردند که البته با اعتراضات گسترده ای نیز همراه بود ولی در نهایت این تغییرات در انتخابات دور نهم مجلس، لحاظ شد.
اکنون ودرحالی که کمتر از 1سال تا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم والبته انتخابات شوراهای اسلامی وشهر و روستا که به صورت همزمان برگزار می شوند ،مانده است گروهی از مسئولان به خصوص در مجلس به فکر تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری آینده هستند!!
کسانی که اینروزها به دنبال تغییر در قانون انتخابات هستند بیشتر به فکر تغییر مجری انتخابات هستند،این افراد پیگیر آنند که اجرای انتخابات را از دست قوه مجریه(دولت) گرفته ودر اختیار ستاد یا شورایی جدید قرار دهند.در حالی که قانون انتخابات ریاست جمهوری دارای اشکالات بسیاری است به نحوی که در زمینه مدرک تحصیلی موردنیاز،کارآمدی وسابقه سیاسی،اجتماعی و… هیچ شرطی برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته نشده ومعمولاً در زمان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری از ثبت نام کنندگان این انتخابات وعلل حضور آنان فیلم های طنز بسیاری تهیه وپخش می شود ،گویا ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری برای طنز پردازی وتمسخر است!
چرا باید این همه انتخابات برگزار شود؟
چرا دوره های ریاست جمهوری ونمایندگی مجلس افزایش نمی یابند؟
شایدبا برگزاری 30انتخابات سراسری طی 33سال ،توانسته باشیم رکورد جدیدی در دموکراسی کمیتی به دست آورده باشیم .اما باید به تبعات وهزینه های فراوان این همه انتخابات نیز توجه کرد.
علیرغم فضای ترور اوایل انقلاب که منجر به انتخابات با دوره زمانی نزدیک شده ،باید گفت که دوره های زمانی 4ساله برای ریاست جمهوری ونمایندگی مجلس نیز دوره ای کوتاه می باشد که ریاست جمهور تنها 2سال از این 4سال را می تواند در فکر امور کشور وخدمتگزاری به مردم باشد و2دیگر را عملاً درگیر فعالیت ها ی تبلیغی وانتخاباتی برای حفظ قدرت در دوره دوم یا واگذاری قدرت به یکی از همفکران خود می باشد.

در ایران ،نمایندگان مجلس نیز سال آخر وحتی 2سال آخر دوره نمایندگی خود را به امور تبلیغاتی وشرکت در مراسمات مختلف محلی در حوزه انتخابیه خود با هدف تبلیغات برای دوره بعد وکسب مجدد کرسی مجلس ،سپری کرده و امور اساسی و زیربنایی کشور ومردم را فراموش وشرکت در مراسم فاتحه خوانی را بر رسیدگی به مسایل ومشکلات مردم ترجیح می دهند.
برگزاری انتخابات در دوره های چهار ساله دارای مشکلات بسیاری است:
1- هزینه های مالی واقتصادی گسترده دولت برای برگزاری انتخابات
2-هزینه های فراوان کاندیداها برای انتخابات که معمولاًاز سوی صنعتگران ،بازاریان و… تهیه شده وتأثیر منفی بر اقتصاد بازار ایران دارد.
3-ایجاد فضای تقابل وتضاد میان گروه ها واقوام مختلف جامعه
4-تغییر زودرس مسئولین ومدیران دولتی وبخش عمومی کشور با توجه به تغییر دولت یا نمایندگان مجلس
و…
این شرایط موجب می شود تا وقت وهزینه بسیاری از مسئولین،مدیران ومردم برای برگزاری انتخابات های متوالی گرفته شده وامور مهم کشور در زمینه رشد ،توسعه پایدار،رفاه وآسایش مردم در بعد داخلی ونبود سیاست های متمرکز ودرازمدت در بعد سیاست خارجی ایران ،نمود یابد. برگزاری انتخابات های متوالی از سوی دیگر موجب نارضایتی مردم از شرایط ونحوه برگزاری انتخابات نیز شده است.
با توجه به اینکه 4سال برای یک دوره ریاست جمهوری در ایران ،زمانی کوتاه به نظر می آید بهتر است تا با فزایش دوره ریاست جمهوری به حداقل 6سال ، علاوه برکاهش هزینه های فراوان انتخابات وتبعات بعد از آن ،زمان کافی به رئیس جمهور انتخاب شده برای ارایه واجرای برنامه های مورد نظرش در یک فرصت زمانی مناسب 6ساله داده شود .علاوه بر این با افزایش دوره های نمایندگی مجلس شورای اسلامی وحتی شوراهای اسلامی شهر وروستا به 5 یا 6سال می توان از حجم انتخابات های کم کیفیت وتکراری کاسته وبر افزایش کیفیت برنامه های این مراکز مهم تصمیم گیر ،برنامه ریز واجرایی ایران(ریاست جمهوری- مجلس وشوراهاس شهر وروستا) افزوده وبا کاهش هزینه های مختلف انتخابات های متوالی وپرشمار ،بر بهبود کیفی دوره های مذکور تکیه کرده ومردم را در مسیر واقعی دموکراسی و توسعه پایدار در همه ابعاد آن قرار داد.
مجلس خبرگان رهبری که هر 8سال یکبار برگزار می شود را می توان نمونه ای برای بررسی در این زمینه مورد نظر قرار داد ،هرچند ماهیت ووظایف مجلس خبرگان بادیگر نهادهای انتخابی ایران متفاوت می باشد اما می توان در فرآیند تغییرات قانون انتخابات از محاسن ومعایب انتخابات دوره های 8ساله مجلس خبرگان رهبری ،استفاده بهینه کرد.
بنابراین ضروری است تا مسئولین به خصوص در مجلس شورای اسلامی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام وشورای نگهبان ضمن بررسی دقیق وهمه جانبه قانون انتخابات و تبعات گسترده آن در ایران،به مانند برخی کشورهای دیگر(فرانسه،روسیه،ترکیه،ایرلند،فنلاندو.. با دوره های ریاست جمهوری 5 سال به بالا) به افزایش دوره های ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس به 6سال ،اقدام نموده تنها به فکر تأمین منافع جناحی وگروهی خود در قالب تغییر قانون انتخابات نباشند.

پاسخی بگذارید